24 AYLIK AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI İŞİ İHALESİ

24 AYLIK AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI İŞİ

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -OSMANİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

24 Aylık Akaryakıt ve Akaryakıt Ürünleri Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :           2018/4455

1-İdarenin

 1. a) Adresi : RAUFBEY MAH.MUSA ŞAHİN BUL.NO:156 MERKEZ/OSMANİYE 80040 ESENEVLER OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3288145488 – 3288144208
 3. c) Elektronik Posta Adresi : osmaniye@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)         :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet; 95 Oktan Kurşunsuz Benzin = 5.000 Lt / Euro Dizel = 60.000 Lt / Lpg (Propan Dökme Lpg) = 10.000 Kg / Kalyak = 50.000 Kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri : OSMANİYE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün İl sınırları içindeki tüm tesislerine, hizmet araçları, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezine, Bahçe İlçesi Spor

Salonuna

 1. c) Teslim tarihi : Teslim Tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 7 iş günü sonrasında teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Raufbey Mahallesi Musa ŞAHİN Bulvarı No:156 Kat 2 Toplantı Salonu Merkez/OSMANİYE
 2. b) Tarihi ve saati : 01.2018 – 14:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Propan için İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen LPG Dağıtıcı Lisansı Belgesi İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. İstekli ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından verilmiş, Depolama veya Dağıtıcı Lisansı sahibinin bayisi ise, Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi ile Bayilik yetkisini veren lisans sahibine ait Depolama veya Dağıtıcı Lisansı

olduğunu gösteren belgeyi İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rauf Bey Mahallesi Musa ŞAHİN Bulvarı No:156 Kat 2 İhale Servisi Merkez/OSMANİYE Gençlik Hizmetleri

ve Spor İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Raufbey Mahallesi Musa ŞAHİN Bulvarı No:156 Kat 2 İhale Servisi Merkez/OSMANİYE adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.    İD.6

 

8 Ocak 2018 Murat BOZ
Yorum yapın