4 (DÖRT ) KALEM İÇECEK ALIMI İHALESİ

4 (DÖRT ) KALEM İÇECEK ALIMI

39’UNCU MKNZ.P.TUG. OSMANİYE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
4 (DÖRT ) KALEM İÇECEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/142976

 

1-İdarenin
a) Adresi : SELIMIYE MAHALLESI MUSA SAHIN BULVARI 80100 SELİMİYE OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3288133480 – 3288136923
c) Elektronik Posta Adresi : kmlaltnk01@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25.000 Ad Şeftali Nektarı 1/5 Lik (200 Ml),25.000 Ad Kayısı Nektarı 1/5 Lik (200 Ml),25.000 Ad Vişne Nektarı 1/5 Lik (200 Ml),34.470 Ad Gazlı Alkolsüz İçecek (Tek.H.:06-167e Mayıs 2017 tarihli Teknik Şartnameye göre Tip -3 :Kola (330 Ml.Lik)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 39’uncu Mknz. P. Tug. Osmaniye K. Yrd. lığı Taşınır (Tüketilebilir) 220 Mal Saymanlığı Depoları Merkez / OSMANİYE
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içinde taahhüt konusu mallar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 39’uncu Mknz. P. Tug. Osmaniye K. Yrd. lığı İhale Komisyon Başkanlığı / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati : 04.04.2018 – 15:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 39’uncu Mknz. P. Tug. Osmaniye K. Yrd. lığı İhale Komisyon Başkanlığı /OSMANİYE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : 39’uncu Mknz. P. Tug. Osmaniye K. Yrd. lığı İdari İşler Asb.lığı / OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD. 126

28 Mart 2018 Murat BOZ
Yorum yapın