GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi           :              21

 

Yasal Kapsam    :              13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :              3. adım 270.489,00 – 2.066.004,00

Ortak Alım          :              Hayır

Sınır Değer         :              Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

________________________________________

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

2019 YILI KURU GIDA, MUTFAK MALZEMELERİ, BALI MEZGİT VE KEMİKLİ KOYUN ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2019/3541

1-İdarenin

 1. a) Adresi : ADNAN MENDERES MAH. MUSA SAHIN BULVARI VALILIK BINASI ORTA ZEMIN KAT 60 80000 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3288261163 – 3288255494
 3. c) Elektronik Posta Adresi : osmaniye@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 49 KALEM 2019 YILI İÇİN KURU GIDA, MUTFAK MALZEMELERİ, BALIK MEZGİT VE KEMİKLİ KOYUN ETİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri : OSMANİYE DEVLET HASTANESİ, KADİRLİ DEVLET HASTANESİ, DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ, BAHÇE FTR HASTANESİ AMBARI
 2. c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME SONRASI SİPARİŞLER OSMANİYE DEVLET HASTANESİ, KADİRLİ DEVLET HASTANESİ VE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ, BAHÇE FTR HASTANESİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK YAPILACAKTIR. SÖZLÜ SİPARİŞLERE İTİBAR EDİLMEYECEKTİR. KALEMDE YER ALAN MALZEMELERİN TAMAMI; 1 GÜN ÖNCEDEN SİPARİŞ EDİLECEKTİR. OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA KURUMUN BELİRLEDİĞİ ZAMANLARDA DA SİPARİŞ ÇEKMEK ŞARTIYLA TESLİMAT YAPILACAKTIR.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ
 2. b) Tarihi ve saati : 02.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. VE/VEYA 49. KALEME TEKLİF VEREN FİRMALAR FİRMA ÜRETİCİ İSE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN İŞLETME KAYIT ONAY BELGESİNİ; ÜRETİCİ DEĞİLSE (SATIŞ YAPIYORSA) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN İŞLETME KAYIT BELGESİNİ TEKLİF DOSYASINDA İBRAZ EDECEKTİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 1. VE 49. KALEMLER HARİÇ

İSTEKLİLER YUKARIDA SAYILAN KALEMLER HARİÇ  DENENMEYE YETECEK MİKTARDA,  ORJİNAL AMBALAJINDA VE ORİJİNAL BOYUTLARDA NUMUNE VERECEKLERDİR. NUMUNELER BİR LİSTE İLE İHALE SAATİNE KADAR İMZA KARŞILIĞI SATIN ALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR. DEĞERLENDİRMELER VERİLEN NUMUNELER ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. NUMUNE VERİLMEYEN KALEMLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı OSMANİYE DEVLET HASTANESİNİN HALK BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR70 0001 2009 1680 0005 0000 06 NOLU HESABINA DOSYA BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA DEKONT İLE BİRLİKTE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBESİNDEN TEMİN EDİLİR. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.                                                                                             İD. 07

 

10 Ocak 2019 Murat BOZ
Yorum yapın