İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İhalesi

   İ  L  A  N

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1-) Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 241 sayılı kararı ile Rızaiye Mahallesi (İmar durumunda Konut Alanı (K1) ve imar yolu olarak görülmektedir.) 89 Ada 40 Parselde bulunan 566,19 m2 arsanın satışı için; 2886 sayılı D.İ.K  ‘nun 45. maddesi göre Açık Teklif usulü ile satılacaktır.

2-) İhale 06.12.2018 Perşembe günü saat 14.00’ da Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-) Satılacak arsanın muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

4-) Şartname bedeli 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) olup; Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisinden görülebilir ve satın alınabilir.

5-) İhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar:

  1. A) İmza beyannamesi (İmza Sirküleri) noter onaylı,
  2. B) Kimlik fotokopisi,
  3. C) Kanuni ikametgâhı olması,
  4. D) Tebligat için adres göstermesi,
  5. E) Geçici teminat vermesi,
  6. F) Şartname alındı makbuzu,
  7. G) Teklif verme, Şartları aranır.

Yukarıda istenilen evraklarla birlikte tekliflerini en geç 05.12.2018 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar İhale İşleri Şefliğine teslim edeceklerdir.

     Gökhan ATEŞ

         İmar ve Şehircilik Müdürü                

Sıra No Mahalle Adı Ada Parsel Alanı(m2) İhale Bedeli Geçici Teminatı TL
1. Rızaiye Mah. 89 40 566,19 141.547,50 TL 4.247,00TL

                                                                                                                                             İD. 486

 

23 Kasım 2018 Murat BOZ
Yorum yapın