OSMANİYE BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü
  1. C.

OSMANİYE BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

  RIZAİYE MAH. TİCARET BORSASI PARK İÇERİSİNDE BULUNAN BÜFE,  KÖMÜRCÜLER SİTESİ 44 ve 45 NO’LU PARSELLER, OTOGARDA BULUNAN 120 ve 156 NO’LU İŞYERLERİ, TENEKECİLER SİTESİNDE BULUNAN 10, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 NO’LU İŞYERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İHALE İLANI

1- Rızaiye Mah. Ticaret Borsası Park İçerisinde Bulunan Büfe,  Kömürcüler Sitesi 44 ve 45 No’lu Parseller, Otogarda Bulunan 120 ve 156 No’lu İşyerleri, Tenekeciler Sitesinde Bulunan 10, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 No’lu İşyerlerinin 3 yıllık muhammen bedel ve geçici teminat tutarı ve ihale saati belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle 12.09.2019 Perşembe günü saat 14:00’te Osmaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ihale yoluyla 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale ile kiraya verilecek yerin Nevisi, 3 yıllık toplam muhammen bedeli, geçici teminat miktarı:

Sıra no İşyerinin Nevisi 3 Yıllık Muhammen Bedel 3 Yıllık Geçici Teminat
1. Rızaiye Mah. Ticaret Borsası Park İçerisinde Bulunan Büfe 11.700,00 TL 355,00 TL
2. Kömürcüler Sitesi 44 No’lu Parsel 15.900,00 TL 480,00 TL
3. Kömürcüler Sitesi 45 No’lu Parsel 15.900,00 TL 480,00 TL
4. Otogarda Bulunan 120 No’lu İşyeri 36.900,00 TL 1.110,00 TL
5. Otogarda Bulunan 156 No’lu İşyeri 36.900,00 TL 1.110,00 TL
6. Tenekeciler Sitesinde Bulunan 10 No’lu İşyeri 13.500,00 TL 405,00 TL
7. Tenekeciler Sitesinde Bulunan 15 No’lu İşyeri 13.500,00 TL 405,00 TL
8. Tenekeciler Sitesinde Bulunan 16 No’lu İşyeri 13.500,00 TL 405,00 TL
9. Tenekeciler Sitesinde Bulunan 17 No’lu İşyeri 13.500,00 TL 405,00 TL
10. Tenekeciler Sitesinde Bulunan 18 No’lu İşyeri 13.500,00 TL 405,00 TL
11. Tenekeciler Sitesinde Bulunan 19 No’lu İşyeri 13.500,00 TL 405,00 TL
12. Tenekeciler Sitesinde Bulunan 20 No’lu İşyeri 13.500,00 TL 405,00 TL

Geçici teminatlar nakit ise ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce Mali Hizmetler Müdürlüğünce teslimat kesilerek Vakıflar Bankası Belediye Hesabına yatırılacaktır. İhale üzerinde kalan şahıs veya firma %3’ lük geçici teminatını ihale kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde % 6′ lık kesin teminata çevirecek ve noterden onaylı sözleşmeyi idareye verecektir.

 

2-İhale dokümanı ve ekleri Osmaniye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Servisinde görülebilir veya 100,00 (yüz) TL bedelle satın alınabilir.

3– İhaleye katılacaklar teklif edecekleri işyeri için geçici teminat yatıracaklardır.

 

4- İhaleye katılacaklardan; aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir:

a-)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (İlk defa iş kuracaklardan oda kaydı istenmeyecektir.)

 

  • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, taşıma kooperatiflerinden İhale tarihi veya ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (İlk defa iş kuracaklardan oda kaydı istenmeyecektir.)

 

  • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ihale tarihi veya ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (İlk defa iş kuracaklardan oda kaydı istenmeyecektir.)

 

b-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

 

2- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

 

c-) Vekâleten ihaleye katılmaları halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

d-) İlanda ve İdari Şartnamede belirtilen geçici teminatın (geçici teminat mektup değil ise) Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce teslimat kesilerek Vakıflar Bankasına yatırıldığını gösterir makbuz veya geçici teminat mektubu ile ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.

 

e-) Kanuni ikametgâh sahibi olmak;

 

f- )Katılanın gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti.

 

g-)Özel Kişinin Kendisi, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin Belediye herhangi bir Borcu olmadığına dair belge (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)

 

5- İhaleye katılmak isteyenler yukarda sayılan belgeleri kapalı ve kapatılan yeri yapıştırılmış ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenip imzalanmış (tüzel kişiler için) veya imzalanmış (gerçek kişiler için) bir zarf içerisinde en geç 11.09.2019 tarihinde saat: 16.00’ya kadar Osmaniye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Servisine teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.   İD.271

                    

                    Bekir S. KARAYİĞİT

                   Mali Hizmetler Müdürü

 

6 Eylül 2019 Murat BOZ
Yorum yapın