OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

 

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL  SATIŞ VE  KİRALAMA   İLANI

1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış ve  kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif  Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

 2-İhaleler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır.

 3-Satış, kiralama ve irtifak hakkı tesisine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27.maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği (TC.Numaralı), vekâleten ihaleye girecek kişilerden Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2018 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik  adına ihaleye katılacak  kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

             6-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan  ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5’inci Maddesinde  yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL’ sini, mücavir alan dışında Köylerde ise  1.000,00 TL’sini geçtiği takdirde  taksitlendirme yapılabilecektir.

             7-Yapılacak kiralama  bedelleri üzerinden  kesin teminat bedeli ve  damga vergisi bedelleri   tahsil edilecektir

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhalelerle ilgili bilgiler, http://www.milliemlak.gov.tr  ve  www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr. Web adresinden öğrenilebilir.

 

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ :

 

SIRA NO TAŞINMAZ NO MAH./ KÖY  ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ                       (M2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ  İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT

(TL)

İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 80010107598 Alibekirli Mah. 192 8 62,44 Tam Arsa  

K1 Konut Alanı

 

15.610,00

3.903,00  

04.04.2018

09:00
2 80010107510 7 Ocak Mah. 330 5 139,21 Tam Arsa  

K1  Konut Alanı

 

77.960,00

19.490,00  

04.04.2018

09:30
3 80010107515 Dervişiye Köyü 124 2 4.364,00 Tam Arsa  

İmarsız

 

52.968,00

13.245,00  

04.04.2018

10:00
4 80010105969 Nohuttepe Köyü 114 30 3.143,97 Tam Tarla  

Akaryakıt İstasyonAlanı

 

173.000,00

43.250,00  

04.04.2018

10:30
5 80010101068 Çardak Köyü 121 31 25.472,85 Tam Ham Toprak  

İmarsız

 

892.000,00

223.000,00  

04.04.2018

11:00
6 80010101069 Çardak Köyü 121 32 31.898,52 Tam Ham Toprak  

İmarsız

 

1.117.000,00

279.250,00  

04.04.2018

11:30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

TAŞINMAZ NO MAH./ KÖY  ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ                       (M2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ  İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT

(TL)

İHALE
GÜNÜ SAATİ
7 80010103101 Dereli Köyü 101 30 8.556,56 Tam Zeytin Bahçesi  

İmarsız

 

51.340,00

12.835,00  

04.04.2018

 

13:30

8 80010107619 Dereli  Köyü 101 191 817,03 Tam        Arsa  

İmarsız

 

13.890,00

3.475,00  

04.04.2018

 

14:00

 9 80010107618 Kesmeburun  Köyü 116 3 88,31 Tam  Arsa  

İmarsız

 

1.325,00

332,00  

04.04.2018

 

14:30

10 80010107625 KesmeburunKöyü 131 10 260,14 Tam Arsa İmarsız  

3.905,00

977,00  

04.04.2018

 

15:00

11 80010107626 Kesmeburun Köyü 119 11 526,09 Tam Arsa İmarsız  

7.895,00

1.975,00  

04.04.2018

 

15:30

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

KİRAYA VERİLECEK  TAŞINMAZLARIN LİSTESİ :

 

SIRA

NO

TAŞINMAZ NO MAH./ KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ                       (M2) KİRA SÜRESİ CİNSİ KİRAYA VERİLECEK

YER

TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT

(TL)

İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 80010100598 Cevdetiye Merkez Mah. 125 1 4.872,26 3 Arsa Sağlık Ocağı Lojmanı 3 Nolu Daire (78 m2)  

 

2.975,70

743,93  

 

04.04.2018

 

16:00

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             İLAN OLUNUR

                                                                                                                                                                                                                               İD. 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Mart 2018 Murat BOZ
Yorum yapın