OSMANİYE İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN…

OSMANİYE İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz, sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar  ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak  arama  ve Doğal mineralli kaynak  işletme sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.

İhale Edilerek

Ruhsatlandırılacak                                                Geçici       Muhammen             İhale tarihi

Saha                                   Cinsi                teminat          Bedel                     ve saati

1-Osmaniye Hasanbeyli İlç.      Doğal Mineralli Su        5160          172.000        28.02.2018 Saat:15.10

2-Osmaniye Toprakkale İlç.      Jeotermal  Kaynak       1200            40.000        28.02.2018  Saat:15.10

3-Osmaniye Düziçi İlç.              Jeotermal Kaynak        1200           40.000         28.02.2018 Saat:15.10

4-Osmaniye Düziçi İlç.              Jeotermal Kaynak        1200           40.000         28.02.2018 Saat:15.10

 

1-Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde  Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı  sahanın Koordinatları.

Pafta No:  N37d1

1.Nokta      2.Nokta       3.Nokta      4.Nokta

SAĞA    (Y)            280500       282000        282000       280500

YUKARA(X)          4118150      4118150      4117000     4117000

2-Osmaniye İli Toprakkale İlçesi sınırları içerisinde  Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36d3-d4,O36a1-a2

1.Nokta    2 .Nokta     3.Nokta    4.Nokta     5.Nokta     6.Nokta     7.Nokta

SAĞA    (Y)         251000       251000      248000      248000     246676      247414       243000

YUKARA(X)       4104000     4101000    4101000    4099420   4098980    4098000     4098000

8.Nokta     9.Nokta       10.Nokta     11.Nokta

SAĞA    (Y)           243000       245000        245000        249303

YUKARA(X)         4106500     4106500      4104000       4103999

3- Osmaniye İli Düziçi İlçesi Kuşçu köyü  sınırları içerisinde  Jeotermal Kaynak  arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: 36b3

1.Nokta       2 .Nokta       3.Nokta        4.Nokta

SAĞA    (Y)             271823        271823         274902         274902

YUKARA(X)           4137011      4138696        4138745       4137011

4- Osmaniye İli Düziçi İlçesi  sınırları içerisinde  Jeotermal Kaynak  arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: 36b3

1.Nokta       2 .Nokta      3.Nokta      4.Nokta       5. Nokta       6. Nokta

SAĞA    (Y)             273245        271274        271660       270600       270600          273245

YUKARA(X)           4126100      4126100      4129900     4130069     4131600        4131600

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

a-) Gerçek Kişiler;

1-Nüfus cüzdan sureti

2-Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3-Noterden onaylı imza beyannamesi,

4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Her sayfası imzalanmış olan şartname (Ekleri ile birlikte)

6-İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu

7-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b-) Tüzel Kişiler;

1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

2-Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7-İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’ lik banka makbuzu,

8-Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha,

9-İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 15.10 ‘a kadar dilekçe ile birlikte Encümen Başkanlığına verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.   İlan Olunur.                                       İD. 38

31 Ocak 2018 Murat BOZ
Yorum yapın