OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ SU KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALESİ

OSMANİYE İLİ MERKEZ İLÇE SERİNOVA KÖYÜNE VE HASANBEYLİ İLÇESİ KARAYİĞİTLİ KÖYÜNE 30 M3 LÜK İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ SU KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Osmaniye İli Merkez İlçe Serinova Köyüne ve Hasanbeyli İlçesi Karayiğitli Köyüne 30 M3 lük İçme Suyu

Deposu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                      : 2018/292346

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19 80010

OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE

 1. b) Telefon ve faks numarası : 328 814 11 70 – 328 812 08 49
 2. c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@osmaniyeozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Projesine Göre 2 Adet 30 m3lük Depo Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Osmaniye İli Merkez İlçe Serinova Köyü ile Hasanbeyli İlçesi

Karayiğitli Köyü

 1. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde  yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                  : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 19 K:2

Merkez/OSMANİYE

 1. b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 – 10:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir

yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B/III gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak bölüm inşaat mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adnan Menderes

Mah. Adnan Menderes Cad. No: 19 K:2 Merkez/ OSMANİYE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 19 K:2

Merkez/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

Teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                        İ.D.263

12 Haziran 2018 Murat BOZ
Yorum yapın