OSMANİYE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

OSMANİYE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Osmaniye Merkez Çona Köyü İsale Hattı Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin  
a) Adresi :Osmaniye Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adnan Menderes Mahallesi Yeni Hükümet konağı M Blok Kat: 2  OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : Tel :0328 826 20 15  –  Fax : 0328 826 20 15
   
2 – İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Projesine göre isale hattı yapım işi
b) Yapılacağı yer : Osmaniye Merkez Çona Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90  ( Doksan)  takvim günüdür.
3 – İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Adnan Menderes Mah. Yeni Hükümet Konağı M Blok Kat:1   OSMANİYE
b) Tarihi ve saati : 05 .07.2018  Perşembe  Günü saat: 11:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.,

4.1.3. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.

 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  teklif mektubu ,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu işi veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1 Bu ihalede benzer iş olarak , 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) alt yapı işleri III. Grup Boru ve İletim Hattı İşleri ile A- IV. Grup İçme- Kullanma Suyu ve Kanalizasyon işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir

4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

  1. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde 04.07.2018 tarih ve saat 17:00’a kadar görülebilir ve aynı tarih ve saate kadar 2.500 (İkibinbeşyüz) TL bedel karşılığında temin edilebilir.

9 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar … [ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Adnan Menderes Mah. Yeni Hükümet Konağı M Blok Kat:2  OSMANİYE.] adresine elden teslim edilecektir.

10 – İstekliler tekliflerini, .Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)   takvim günüdür.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Birliğimiz İhale Kanununa tabii değildir.

14Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İ.D.:302

 

 

Huriye KÜPELİ KAN

Vali a.

Vali Yardımcısı

Birlik  Başkanı

29 Haziran 2018 Murat BOZ
Yorum yapın