OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ İHALESİ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-OSMANİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü 2018 Yılı TYP Kapsamında Alınan İşçilerin Taşınması İçin, Akaryakıt hariç, Şöför Dahil 5 Ay Süre 6 Adet Minübüs Kiralama Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası : 2018/219826

 

1-İdarenin

 

  1. a) Adresi : ESENEVLER MAH. MUSA SAHIN BULVARI ÜZERI 80010 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE

 

  1. b) Telefon ve faks numarası : 3288141015 – 3288143389

 

  1. c) Elektronik Posta Adresi : osmaniyeisl@ogm.gov.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

 

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 adet, 5 ay süreyle, 14+1, 2004 model ve üstü, şoförüyle birlikte, akaryakıt hariç minibüs kiralama Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

  1. b) Yapılacağı yer : Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesindeki İşletme Şeflikleri

 

  1. c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 5(beş) aydır

 

3- İhalenin

 

  1. a) Yapılacağı yer : Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Esenevler Mah. Musa Şahin Bul. Üzeri No:245 Merkez/OSMANİYE

 

  1. b) Tarihi ve saati : 16.05.2018 – 10:30

 

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve acentelik hizmetleri ile ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen D2 belgesi.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

 

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1.

 

Personel taşımacılığı servis işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Birimi olup, Dosya Bedeli T.C. Ziraat Bankası Stat Şb.nin TR460001001231470581405001 no’lu hesabına yatırılıp dekontu getirilecektir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Esenevler Mah. Musa Şahin Bul. Üzeri No:245 Merkez/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.   İD. 201

9 Mayıs 2018 Murat BOZ
Yorum yapın