TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MENFEZ YAPILMASI İHALE İLANI

TAŞOLUK-BAHÇE İSTASYONLARI ARASI KM488+300E ÇİFT GÖZLÜ 2X(700X200 M) MENFEZ, İSTİNAD DUVARLI DRENAJ KANALI VE DERENİN MEMBASINA 2X(4,00*X2,00) MENFEZ YAPILMASI

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

TAŞOLUK-BAHÇE İSTASYONLARI ARASI KM488+300E ÇİFT GÖZLÜ 2x(700×200 m) MENFEZ, İSTİNAD DUVARLI DRENAJ KANALI VE DERENİN MEMBASINA 2x(4,00*x2,00) MENFEZ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                     :2017/493921

1-İdarenin

 1. a) Adresi :Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan

SEYHAN/ADANA

 1. b) Telefon ve faks numarası :3224536914 – 3224575807
 2. c) Elektronik Posta Adresi :6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

 

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :1 adet Menfez ve Taş Pere Kaplama Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer :Taşoluk – Bahçe İstasyonları arası KM:488+100
 2. c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1

Seyhan / ADANA

 1. b) Tarihi ve saati :25.10.2017 – 14:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin        % 50 oranından az olmamak üzere ihale  konusu iş veya  benzer işlere  ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) I.GRUP : KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ veya (A) VI.GRUP : DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)  benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 6. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Yapım İşleri İhale Bürosu Seyhan / ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sınır değer katsayısı, 03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazetede; “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde (N) sınır değer katsayısı altyapı işlerinde 1,00 olarak belirlenmiştir.” hükmüne istinaden belirlenmiştir.

Kesin Teminat Mektubu Süresiz olarak alınacaktır.                                                         İD.421

10 Ekim 2017 Murat BOZ
Yorum yapın