Haber Detayı
07 Temmuz 2020 - Salı 14:09 Bu haber 713 kez okundu
 
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR OSMANİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
RESMİ İLAN Haberi
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR  OSMANİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

OSMANİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

Kömür Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

 

İKN : 2020/343408

1-İdarenin

a) Adı : OSMANİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

b) Adresi : HÜKÜMET KONAGI N BLOK ZEMIN KAT OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE

c) Telefon ve faks numarası : 3288259311 - 3288259310

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Kömür Taşıma

b) Niteliği, türü ve miktarı : 9.900 ton kömürün Osmaniye merkez ve merkeze bağlı mahalle ve köylerdeki adreslere 550 kg (22 torba) olmak üzere 18.000 aileye adres teslimi hizmet satın alma işidir. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Osmaniye merkez ve merkeze bağlı köyler 

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama sözleşme tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır. 

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2020 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Osmaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet         Konağı N Blok Zemin Kat Osmaniye

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü nakliye işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür. 

 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  İD. 165

Kaynak: Editör: Gökhan Soylu
Etiketler: NAKİL, HİZMETİ, ALINACAKTIR, , OSMANİYE, SOSYAL, YARDIMLAŞMA, VE, DAYANIŞMA, VAKFI,
Yorumlar
Haber Yazılımı