Reklam için 0532 496 75 66
Haber Detayı
24 Aralık 2020 - Perşembe 21:41 Bu haber 1119 kez okundu
 
SARI NİTRİL ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR
RESMİ İLAN Haberi
SARI NİTRİL ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR

SARI NİTRİL ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR

OSMANİYE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 
Sarı Nitril Eldiven Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/725033
1-İdarenin
a) Adresi : RAHİME HATUN MAH. M. ŞAHİN BULVARI NO: 303 MERKEZ OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3284400080 - 3288141135
c) Elektronik Posta Adresi : destek.hizmetleri@osmaniye-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Belediyemiz birim müdürlüklerinde kullanılmak üzere 120.000 adet Sarı Nitril Eldiven alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T. C. Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İşin teslim süresi 360 takvim günüdür. İdare ürünü istediği miktarda peyderpey alacaktır.İdare alınacak olan malzemenin miktarını, teslim yerini ve zamanını yükleniciye yazılı, mail, fax veya sözlü olarak bildirecektir. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Osmaniye Belediyesi Zemin Kat İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.01.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Ürün CE + EN388 + EN420 belgeli olacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Belediyesi Zemin Kat İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilan www.ilan.gov.tr’de BASIN ILN01283985
Kaynak: Editör: Gökhan Soylu
Etiketler: SARI, NİTRİL, ELDİVEN, SATIN, ALINACAKTIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı