Reklam için 0532 496 75 66
Haber Detayı
30 Mart 2017 - Perşembe 09:40 Bu haber 95 kez okundu
 
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VII. Bölge Müdürlüğü - Osmaniye Müdürlüğü
RESMİ İLAN Haberi
T.C.  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI  VII. Bölge Müdürlüğü - Osmaniye Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VII. Bölge Müdürlüğü - Osmaniye Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Karatepe Aslantaş Milli Parkı sınırları içerisindeki Kır Lokantası ve Büfe işletmeciliği işi  14/04/2017 tarihinde saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi  gereğince “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir. İşin niteliği, yeri-miktarı       :Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Karatepe Aslantaş Milli Parkı sınırları içerisindeki Kır Lokantası ve Büfe’nin 3 yıl süreyle İşletilmesi İhale Konusu İşin Bulunduğu İl/İlçe      : Osmaniye / Kadirli İhale Konusu İşin İşletme Süresi   :3 Yıl Muhammen Bedeli Yıllık     : 17.021,76 TL/Yıl (Onyedibinyirmibir Türklirası Yetmişaltı Kuruş) Geçici Teminat Tutarı :510,65 TL (Beşyüzon Türk Lirası Altmışbeş Kuruş) İhale tarihi ve saati     :14/04/2017 tarihinde saat 10:30’da İhalenin yapılacağı yer        : Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:41 Merkez/OSMANİYE adresinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Osmaniye Şube Müdürlüğü Toplantı/İhale Salonu İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer        :İhale dokümanları, Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:41 Merkez/OSMANİYE adresinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Osmaniye Şube Müdürlüğü’nde görülebilir İhaleye girecek olan isteklilerin 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)'nı Orman ve Su Bakanlığı Osmaniye Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Şubesindeki T85000100001457353861-5001 IBAN nolu hesabına yatırarak şartnameyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Osmaniye Şube Müdürlüğü’nden satın almaları gerekmektedir. İhale Usulü         :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü. A-      İhalelere Katılacak İsteklilerden İstebecek Belgeler/İhaleye Katılam İçin Aranan Şartlar: İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. Türkiye'de tebligat için adres göstermek. Bu iş için Muhammen Bedelin Muhammen Bedelin 5 (beş) katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.) Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin; a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek. b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetler en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek, b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait en son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Sözleşme örneklerinin sunulması iş deneyimi olarak kabul edilmeyecektir.) (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.) c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatı. Deneyim süresi İhale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre olarak hesaplanır. d) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatı (asıl veya noter onaylı), ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi, sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı) sunulacaktır. İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez. e) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması ve İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir. 7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza Beyannamesi vermek. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek. 8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini vermek. 9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 10. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.) 11. İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.) 12. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.) 13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (İhaleye girecek olan isteklilerin 100,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)'nı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Osmaniye Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Şubesi TR85 0001 0000 1457 3538 61-5001 IBAN nolu hesabına yatırarak şartnameyi; Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad.No:41 Merkez/OSMANİYE adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü’nden satın almaları gerekmektedir 14. İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az 3 (yüzde üç) geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek. Nakit yatırılacak teminatlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Osmaniye Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Şubesi TR85 0001 0000 1457 3538 61-5001 IBAN nolu hesabına işin adına yatırılacaktır. 15. Şekli ve içeriği şartnamesinde belirlenen teklif mektubunu vermek. 16. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında, şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:41 Merkez/OSMANİYE adresinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 17. İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad.No:41 Merkez/OSMANİYE adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. 18. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.                                                                                               İD -134

Kaynak: Editör: Murat Boz
Etiketler: T.C., , ORMAN, VE, SU, İŞLERİ, BAKANLIĞI, , VII., Bölge, Müdürlüğü, -, Osmaniye, Müdürlüğü,
Yorumlar
Haber Yazılımı