Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
RESMİ İLAN Haber Girişi: 20.05.2021 - 16:42, Güncelleme: 20.05.2021 - 16:42

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

 

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri içme suyu şebeke ve isale hattı değişim yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri içme suyu şebeke ve isale hattı değişim yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İKN : 2021/275614  1-İdarenin  a) Adı  : OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  b) Adresi  : Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19 80010 MERKEZ/OSMANİYE  c) Telefon ve faks numarası  : 3288141170 - 3288120849  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/   2-İhale konusu yapım işinin a) Adı  : Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri içme suyu şebeke ve isale hattı değişim  b) Niteliği, türü ve miktarı  : Projesine göre 3 adet köy şebeke ve isale hattı değişimi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Osmaniye Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri  ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.   d) İşe başlama tarihi  :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.   3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 07.06.2021 - 11:00  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : Osmaniye İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.   4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A/III ve AIV  gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak bölüm inşaat mühendisliği, mimar veya çevre mühendisliğidir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  1- Sözleşme imzalanmasından önce, yüklenici, 1 adet en az 2016 model ve üzeri Dizel araç, kendi adına ise ruhsatını, kendi adına değil ise işin süresince kiralandığını gösteren kira sözleşmesini idareye teslim edecektir. 2-Teslim edilen araç kaskolu olacaktır. Resmi ilan www.ilan.gov.tr’de                                                                   BASIN ILN01374828
Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri içme suyu şebeke ve isale hattı değişim yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri içme suyu şebeke ve isale hattı değişim yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN : 2021/275614 

1-İdarenin 

a) Adı  : OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

b) Adresi  : Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19 80010 MERKEZ/OSMANİYE 

c) Telefon ve faks numarası  : 3288141170 - 3288120849 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı  : Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri içme suyu şebeke ve isale hattı değişim 

b) Niteliği, türü ve miktarı  : Projesine göre 3 adet köy şebeke ve isale hattı değişimi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Osmaniye Hasanbeyli ilçesi Karayiğitli, Sarayova ve Çulhalı Köyleri 

ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.  

d) İşe başlama tarihi  :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 07.06.2021 - 11:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : Osmaniye İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A/III ve AIV  gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak bölüm inşaat mühendisliği, mimar veya çevre mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

1- Sözleşme imzalanmasından önce, yüklenici, 1 adet en az 2016 model ve üzeri Dizel araç, kendi adına ise ruhsatını, kendi adına değil ise işin süresince kiralandığını gösteren kira sözleşmesini idareye teslim edecektir. 2-Teslim edilen araç kaskolu olacaktır.

Resmi ilan www.ilan.gov.tr’de                                                                   BASIN ILN01374828

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eldedemokrasi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.