Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Talip Kazgı
Köşe Yazarı
Talip Kazgı
 

1221 YILIK

1221 YILIK "HARUNİYE" İSMİ "DÜZİÇİ" İSMİNE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ? -2   Evet güzel insanlar,  Haruniye -Düziçi isminin tarihi derinliğini araştırmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırmamızın ikinci bölümü ile karşınızdayım yine. Geçen yazımızda özet olarak "Haruniye" isminin Kurtlar mahallesinin kuzey doğusunda  bulunan ve dönemin Abbasi Halifesi Harun Reşid döneminde yaptırılan  "Harun Reşid Kalesi" ile tarihteki yerini almaya başladığını ortaya koymaya çalışmıştık. Şimdi "Haruniye" isminin tarihteki izlerini sürmeye devam ediyoruz. "Haruniye" isminin en temel  noktasını yapılan bu kale ve ikinci noktasını ise kalenin yapıldığı sıralarda buralarda  avasım valisi olarak görev yapan Huzeyme b.Hazım ve Emir Cerir'in bastırdıkları sikkelerde "Haruniye" isminin geçmesi diye rahatlıkla düşünebiliriz. İbrahim ve Cevriye ARTUK tarafından hazırlanan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ahirdeki İslâmî Sikkeler Katalogunun I. cildinde Haruniye ile ilgili 2 İslâm sikkesi hakkında şu ifadeler vardır:   “Etrafında: Bismillah darb-ı heza el-dirliem bal-Haruniye sene tesi' ve setyin ve mei. Ortada: Huzeyme El-Halife El-Hadi memâ emir be Harun Bin Emir El-Mü 'minin Bin Hazım”   Yukarıdaki sikkenin üzerinde Hicri 169  (miladi 786) senesine ait "Haruniye" ve ortasında da Emir Harun, Halife Hadi ve Huzeyme b. Hazım isimleri geçmektedir. Huzeyme b. Hazım, Abbasi Halifesi Hadi ve Harun Reşit’in emirliği döneminde adına (785 yılında) gümüş para bastırdığı görülmektedir. Bu zat, Harun Reşit döneminde Hazarlarla yapılan mücadelede o bölgeye vali olarak atanan Yezid b. Mezyed ile birlikte hareket etmiştir. Huzeyme, Adana ve çevresinde Harun Reşit döneminde valilik yapmıştır.    Katalogda "Haruniye" ile ilgili olan diğer sikkede ise şu ifadeler vardır:   “Etrafında: Bismillah darb-ı heza el-dirhem bal-Haruniye sene sebâyin ve mei. Ortada: İbrahim Muhammed resulııllah El-Halife El-Hadi memâ Emir be Harun Bin Emir El-mü'mini Cerir”    Sikkede adı geçen Cerir, Abbasi Halifesi El-Hadi ve Harun Reşit’in emirliği zamanında Haruniye'de 786 yılında gümüş para bastırdığı görülmektedir. El-Hadi döneminde Haruniye'de valilik görevinde bulunmuştur." (1)   Türk Tarih Kurumunun akademik çalışmaları yayınladığı "https://belleten.gov.tr/" internet sitesinde incelediğimiz. Araştırmacı İlyas GÖHHAN'ın kaleme almış olduğu "Arapların Fethinden Selçuklular Zamanına Kadar Maraş"  Sayı: Nisan 2009, Cilt LXXIII - Sayı 266 Sayfalar: 035-076 " konulu makalede geçen ;   "…Önemli İslâm coğrafyacılarından biri olarak kabul edilen İbn Havkal (ö. 977), Maraş’ı el-Cezire’nin batısında ve Hades’in yakınında bir yer olarak tarif ederek, şehrin doğusunda Malatya ve batısında Hârûniye’nin [4] bulunduğunu yazar."  bölümünde geçen ve islam coğrafyacısı İbn Havkel'e nispet edilen yazıda "Haruniye" ismi geçmekte ve 4 numaralı dipnota atıfla orada şöyle bir açıklama geçmektedir; 4 Numaralı dipnot : "Hârûniye: Şimdiki Düziçi İlçesi. Hârûn Reşid tarafından yapılan bir hisarın etrafında gelişen şehir, İslâm- Bizans çatışmalarında ileri bir karakol vazifesi yapmıştır. Burayı gören İbn Havkal, Hârûniye’nin Cebel-i Lükam’ın batısında olduğunu, gayet iyi imar edildiğini, ahalisinin Bizans’a karşı Anadolu içlerinde savaştıklarını ve gayretli olduklarını ve bol ganimet kazandıklarını belirtmektedir. Belâzurî de Hârûn Reşid’in 799–800 yılında inşa edilen bu şehre başka yerlerden savaşçılar getirdiğini yazmaktadır. Müellif Hârûn’un daha babasının zamanında burayı inşaya başladığını haber vermektedir. Bk, el-Belâzurî (ö. 892) s.245; İbn Havkal, Kitabu Suretü’l-Arz, (Neşr.: R. Blachére, H.A.R.Gibb, P.Kahle, J.H. Kramers, H. Von Mzık, C.A. Nalliona, A.J. Wensick), Leiden, 1939, s. 182; İbnü’l-Adim, Bugyetü’t-Taleb Fi Tarih-i Haleb, C.I, (Neşr.: Süheyl Zekkâr) Darü’l-Fikr, Dımaşk, 1988, s. 219." (2) İbni Havkal'ın vefatının 977 olduğunu düşünürsek o yıllarda da yine "Haruniye" isminin kullanıldığına şahit olmuş oluyoruz. Düziçi ismi yine yok piyasalarda…Bu arada Haruniye ismi 177 yıldır var o zamanlarda, onu da bir kenara yazmayı unutmayalım. Arkeolojik bilgilerin anlatıldığı bir sitede Osmaniye ile ilgili bölümde "Harun Reşid Kalesi" anlatılırken şöyle bir ifade geçmektedir: " …1198 / 1199 ve daha erken dönemde Baron Levon döneminde Ermeni yerel Krallığı kontrolünde olduğunu biliyoruz. Levon’dan sonra Godfrey Haruniye Lord’u olmuştur." (3) Zamanla Haçlı işgali sırasında el değiştiren Haruniye lordluklar dönemi de yaşamıştır. Yıl 1200'ler Haruniye ismi 400 yıldır var, Düziçi ismi yine yok piyasalarda… Dulkadiroğlu Beyliği sınırları içersinde iken Dulkadiroğlu Alaüdevle Bey tarafından yaptırılan "Haruniye Camii" de  bu kadim tarihe tanıklık eder vaziyettedir. Osmaniye valiliğinin resmi internet sitesinde (4) "Düziçi Tarihi" bölümünde  bahsedilen:  "Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey vakıfları ve zaviyesi ile birlikte Haruniye'de Haruniye Camii’ni yaptırmıştır. Ayrıca Alaüddevle Bey, Zevniye (Harabe-i Haruniye) Zaviyesi'ni yaptırmıştır. Bu zaviye ve camiye Haruniye'ye tâbi Bostan Bükü ve Ötlek mezraları ile Alıncek mezrasının yarısını vakfetmiştir." bilgileri önemlidir. Çünkü Alaüddevle Bozkurt Bey'in (1479-1515) tarihleri arasında  yaşadığını göz önüne alacak  olursak o yıllarda da Düziçi isminin hala ortalarda olmadığı,"Haruniye" isminin yine var olduğu ve yapılan eserlere  "Haruniye Camii" gibi o bölgenin isminin verildiğini görüyoruz. Yıl 1515 "Haruniye" ismi 715 yıldır yine var, Düziçi yine yok ortalarda… Aynı sitede yer alan İsmet GÖRGÜLÜ'nün "İstiklal Harbi"  çalışmasında "Güney Cephesinden" bahsedilirken bölgesel olarak "Haruniye" ismi zikredilmektedir.(5)  Dr. Volkan PAYASLI'nın  "Fransız İşgalinde Osmaniye (Cebel-İ Bereket) Ve Rahime Hatun Üzerine Bir Değerlendirme" isimli çalışmasında;    "Haruniye Kuva-yı Milliyesi, Haruniye Nahiyesi, Haruniye halkı, Haruniyeliler, Haruniye Bucak Müdürü, Haruniye bölgesi, Haruniye milli kuvvetleri" gibi ifadeler sık sık geçmekte iken Düziçi isminden hiç bahsedilmemiş olması dikkatleri çekmektedir.(6)   Korkut Ata Üniversitesinden Dr. Ayça GERÇEK'in ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİNDE Yayınladığı  "NERONIAS-EIRENOPOLIS KURTARMA KAZISI: İLK BULGULAR" (Haruniye'de ortaya çıkarılan Roma dönemine ait arkeolojik kazılar üzerine bir incelemedir) isimli çalışmasında 18 . ci sayfada dipnot olarak işaret ettiği 43 numaralı açıklamasında şu bilgileri vermektedir;    43 numaralı dipnot : "Edwards, 1987: 143. Haruniye Kalesi ile ilgili olarak bkz. Edwards, 1987, 143-147; Hild ve Hellenkemper, 1990: 247-248; Yıldız, 2007: 68-73. Bu kalenin 3km. kuzey doğusundaki yerleşim Düziçi 1983 yılında ilçe olmasından dolayı ismi değiştirilene kadar Haruniye olarak adlandırılmaktaydı.  Edwards, R. W. (1987). The Fortifications of Armenian Cilicia. Washington, D.C: Dumbarton Oaks." (7) Burada bizimde savunduğumuz fikirle örtüşen, "Düziçi" isminin resmi olarak ortaya atılması ve 1983 yılında ilçe adı olarak kullanmasıyla birlikte Haruniye isminin tarihe gömüldüğü durum gayet net bir şekilde ifade edilmiş oluyor." …Düziçi 1983 yılında ilçe olmasından dolayı ismi değiştirilene kadar Haruniye olarak adlandırılmaktaydı" cümlesi her şeyi ortaya koymaktadır.    Yöremizin değerli tarihçisi Cezmi YURTSEVER'in "Haruniyeli Kahramanların Kuvaymı Milliye Destanı" çalışmasındaki Haruniye'nin Kuva-yı Milliye mücadelesini görsellerle destekleyerek anlattığı değerli yazısı içerisinde bulunan; "Haruniye" ifadeleri önemlidir. Daha 1920'lerde bile Düziçi adının doğru dürüst bilinmediğini tüm bu kaynaklardan öğreniyoruz.(8) İstanbul Aydın Üniversitesinin hazırladığı "Milli Mücadelenin 100.Yılı" isimli sempozyumda "Güney Cephesinden" bahsederken 142. sayfada nedense "Düziçi cephesi, Hacılar (Yeniköy) cephesi" değilde "Haruniye" cephesi diye bahsedilmektedir.(9)   "Haruniye Kaplıcaları" asırlardır bilinen bir kaplıca olup şehrin orijinal ismine sadık kalınarak hala halk tarafından "Haruniye Kaplıcaları "olarak bilinmektedir. Kaplıca yönünü gösteren levhalarda ve tanıtımlarda"Düziçi Kaplıcaları" değil, şükür ki aslına sadık kalınarak bozulmadan "Haruniye Kaplıcaları" ismini taşımaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kaplıcanın  bulunduğu alan 6 Ocak 2020 tarihinde 2716 sayılı "olur" ile "Haruniye Kaplıcaları Doğal Sit alanı" olarak ilan edilmiştir. Gördüğünüz gibi güzel insanlar, "Haruniye" isminin derinliği gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Haruniyemiz tarihimize sapasağlam bir kök ile tutunmuşken, suni olarak sonradan ortaya çıkartılan ve tarihi hiçbir derinliği olmayan "Düziçi" ismi henüz belgelerde dahi hiç geçmemektedir. Bir sonraki yazımda araştırmalarımda ilk karşılaştığım bir belgede "Düziçi" isminin nasıl ortaya çıktığını sizlere anlatacağım inşallah. Aksini ispat eden  olursa da doğrular "doğru bilgilere" saygılı olduğumuzu belirtmek isterim. Hepsi bu kadar mı? demeyin…devamı gelecek. Değerli okuyucularımı muhabbetle selamlıyorum efendim.   Talip KAZGI 17 Şubat 2021 Çarşamba OSMANİYE   KAYNAKLAR : 1-http://www.osmaniye.gov.tr/duzici (erişim: 16 Şubat 2021) 2- https://belleten.gov.tr/tam-metin/84/tur (erişim:  16 Şubat 2021) 3- https://www.arkeolojikhaber.com/haber-osmaniye-tarihi-eser-envanteri-690/ (erişim: 16 Şubat 2021) 4-http://www.osmaniye.gov.tr/duzici (erişim: 16 Şubat 2021) 5-https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/istiklal-harbi/ (erişim : 16 Şubat 2021) 6- https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankuayd/issue/44054/542484 (erişim : 16 Şubat 2021) 7- Çukurova Araştırmaları Dergisi - Cilt 2, Sayı 2, Kış 2016 s. 14-31 8-https://cezmyurtsevercom.blogspot.com/2013/05/haruniyeli-kahramanlarin-kuvayi-milliye.html (erişim:  16 Şubat 2021) 9- İstanbul Aydın Üniversitesi - Milli Mücadelenin 100. yılı - www.aydin.edu.tr (PDF)  
Ekleme Tarihi: 27 Haziran 2022 - Pazartesi

1221 YILIK

1221 YILIK "HARUNİYE" İSMİ "DÜZİÇİ" İSMİNE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ? -2

 

Evet güzel insanlar,

 Haruniye -Düziçi isminin tarihi derinliğini araştırmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırmamızın ikinci bölümü ile karşınızdayım yine.

Geçen yazımızda özet olarak "Haruniye" isminin Kurtlar mahallesinin kuzey doğusunda  bulunan ve dönemin Abbasi Halifesi Harun Reşid döneminde yaptırılan  "Harun Reşid Kalesi" ile tarihteki yerini almaya başladığını ortaya koymaya çalışmıştık. Şimdi "Haruniye" isminin tarihteki izlerini sürmeye devam ediyoruz. "Haruniye" isminin en temel  noktasını yapılan bu kale ve ikinci noktasını ise kalenin yapıldığı sıralarda buralarda  avasım valisi olarak görev yapan Huzeyme b.Hazım ve Emir Cerir'in bastırdıkları sikkelerde "Haruniye" isminin geçmesi diye rahatlıkla düşünebiliriz.

İbrahim ve Cevriye ARTUK tarafından hazırlanan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ahirdeki İslâmî Sikkeler Katalogunun I. cildinde Haruniye ile ilgili 2 İslâm sikkesi hakkında şu ifadeler vardır:

 

“Etrafında: Bismillah darb-ı heza el-dirliem bal-Haruniye sene tesi' ve setyin ve mei. Ortada: Huzeyme El-Halife El-Hadi memâ emir be Harun Bin Emir El-Mü 'minin Bin Hazım”

 

Yukarıdaki sikkenin üzerinde Hicri 169  (miladi 786) senesine ait "Haruniye" ve ortasında da Emir Harun, Halife Hadi ve Huzeyme b. Hazım isimleri geçmektedir.

Huzeyme b. Hazım, Abbasi Halifesi Hadi ve Harun Reşit’in emirliği döneminde adına (785 yılında) gümüş para bastırdığı görülmektedir. Bu zat, Harun Reşit döneminde Hazarlarla yapılan mücadelede o bölgeye vali olarak atanan Yezid b. Mezyed ile birlikte hareket etmiştir. Huzeyme, Adana ve çevresinde Harun Reşit döneminde valilik yapmıştır. 

 

Katalogda "Haruniye" ile ilgili olan diğer sikkede ise şu ifadeler vardır:

 

“Etrafında: Bismillah darb-ı heza el-dirhem bal-Haruniye sene sebâyin ve mei. Ortada: İbrahim Muhammed resulııllah El-Halife El-Hadi memâ Emir be Harun Bin Emir El-mü'mini Cerir” 

 

Sikkede adı geçen Cerir, Abbasi Halifesi El-Hadi ve Harun Reşit’in emirliği zamanında Haruniye'de 786 yılında gümüş para bastırdığı görülmektedir. El-Hadi döneminde Haruniye'de valilik görevinde bulunmuştur." (1)

 

Türk Tarih Kurumunun akademik çalışmaları yayınladığı "https://belleten.gov.tr/" internet sitesinde incelediğimiz. Araştırmacı İlyas GÖHHAN'ın kaleme almış olduğu "Arapların Fethinden Selçuklular Zamanına Kadar Maraş"  Sayı: Nisan 2009, Cilt LXXIII - Sayı 266 Sayfalar: 035-076 " konulu makalede geçen ;

 

"…Önemli İslâm coğrafyacılarından biri olarak kabul edilen İbn Havkal (ö. 977), Maraş’ı el-Cezire’nin batısında ve Hades’in yakınında bir yer olarak tarif ederek, şehrin doğusunda Malatya ve batısında Hârûniye’nin [4] bulunduğunu yazar."  bölümünde geçen ve islam coğrafyacısı İbn Havkel'e nispet edilen yazıda "Haruniye" ismi geçmekte ve 4 numaralı dipnota atıfla orada şöyle bir açıklama geçmektedir;

4 Numaralı dipnot : "Hârûniye: Şimdiki Düziçi İlçesi. Hârûn Reşid tarafından yapılan bir hisarın etrafında gelişen şehir, İslâm- Bizans çatışmalarında ileri bir karakol vazifesi yapmıştır. Burayı gören İbn Havkal, Hârûniye’nin Cebel-i Lükam’ın batısında olduğunu, gayet iyi imar edildiğini, ahalisinin Bizans’a karşı Anadolu içlerinde savaştıklarını ve gayretli olduklarını ve bol ganimet kazandıklarını belirtmektedir. Belâzurî de Hârûn Reşid’in 799–800 yılında inşa edilen bu şehre başka yerlerden savaşçılar getirdiğini yazmaktadır. Müellif Hârûn’un daha babasının zamanında burayı inşaya başladığını haber vermektedir. Bk, el-Belâzurî (ö. 892) s.245; İbn Havkal, Kitabu Suretü’l-Arz, (Neşr.: R. Blachére, H.A.R.Gibb, P.Kahle, J.H. Kramers, H. Von Mzık, C.A. Nalliona, A.J. Wensick), Leiden, 1939, s. 182; İbnü’l-Adim, Bugyetü’t-Taleb Fi Tarih-i Haleb, C.I, (Neşr.: Süheyl Zekkâr) Darü’l-Fikr, Dımaşk, 1988, s. 219." (2)

İbni Havkal'ın vefatının 977 olduğunu düşünürsek o yıllarda da yine "Haruniye" isminin kullanıldığına şahit olmuş oluyoruz. Düziçi ismi yine yok piyasalarda…Bu arada Haruniye ismi 177 yıldır var o zamanlarda, onu da bir kenara yazmayı unutmayalım.

Arkeolojik bilgilerin anlatıldığı bir sitede Osmaniye ile ilgili bölümde "Harun Reşid Kalesi" anlatılırken şöyle bir ifade geçmektedir:

" …1198 / 1199 ve daha erken dönemde Baron Levon döneminde Ermeni yerel Krallığı kontrolünde olduğunu biliyoruz. Levon’dan sonra Godfrey Haruniye Lord’u olmuştur." (3)

Zamanla Haçlı işgali sırasında el değiştiren Haruniye lordluklar dönemi de yaşamıştır.

Yıl 1200'ler Haruniye ismi 400 yıldır var, Düziçi ismi yine yok piyasalarda…

Dulkadiroğlu Beyliği sınırları içersinde iken Dulkadiroğlu Alaüdevle Bey tarafından yaptırılan "Haruniye Camii" de  bu kadim tarihe tanıklık eder vaziyettedir. Osmaniye valiliğinin resmi internet sitesinde (4) "Düziçi Tarihi" bölümünde  bahsedilen:  "Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey vakıfları ve zaviyesi ile birlikte Haruniye'de Haruniye Camii’ni yaptırmıştır. Ayrıca Alaüddevle Bey, Zevniye (Harabe-i Haruniye) Zaviyesi'ni yaptırmıştır. Bu zaviye ve camiye Haruniye'ye tâbi Bostan Bükü ve Ötlek mezraları ile Alıncek mezrasının yarısını vakfetmiştir." bilgileri önemlidir. Çünkü Alaüddevle Bozkurt Bey'in (1479-1515) tarihleri arasında  yaşadığını göz önüne alacak  olursak o yıllarda da Düziçi isminin hala ortalarda olmadığı,"Haruniye" isminin yine var olduğu ve yapılan eserlere  "Haruniye Camii" gibi o bölgenin isminin verildiğini görüyoruz.

Yıl 1515 "Haruniye" ismi 715 yıldır yine var, Düziçi yine yok ortalarda…

Aynı sitede yer alan İsmet GÖRGÜLÜ'nün "İstiklal Harbi"  çalışmasında "Güney Cephesinden" bahsedilirken bölgesel olarak "Haruniye" ismi zikredilmektedir.(5)

 Dr. Volkan PAYASLI'nın  "Fransız İşgalinde Osmaniye (Cebel-İ Bereket) Ve Rahime Hatun Üzerine Bir Değerlendirme" isimli çalışmasında;

 

 "Haruniye Kuva-yı Milliyesi, Haruniye Nahiyesi, Haruniye halkı, Haruniyeliler, Haruniye Bucak Müdürü, Haruniye bölgesi, Haruniye milli kuvvetleri" gibi ifadeler sık sık geçmekte iken Düziçi isminden hiç bahsedilmemiş olması dikkatleri çekmektedir.(6)

 

Korkut Ata Üniversitesinden Dr. Ayça GERÇEK'in ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİNDE Yayınladığı  "NERONIAS-EIRENOPOLIS KURTARMA KAZISI: İLK BULGULAR" (Haruniye'de ortaya çıkarılan Roma dönemine ait arkeolojik kazılar üzerine bir incelemedir) isimli çalışmasında 18 . ci sayfada dipnot olarak işaret ettiği 43 numaralı açıklamasında şu bilgileri vermektedir;

 

 43 numaralı dipnot : "Edwards, 1987: 143. Haruniye Kalesi ile ilgili olarak bkz. Edwards, 1987, 143-147; Hild ve Hellenkemper, 1990: 247-248; Yıldız, 2007: 68-73. Bu kalenin 3km. kuzey doğusundaki yerleşim Düziçi 1983 yılında ilçe olmasından dolayı ismi değiştirilene kadar Haruniye olarak adlandırılmaktaydı.  Edwards, R. W. (1987). The Fortifications of Armenian Cilicia. Washington, D.C: Dumbarton Oaks." (7)

Burada bizimde savunduğumuz fikirle örtüşen, "Düziçi" isminin resmi olarak ortaya atılması ve 1983 yılında ilçe adı olarak kullanmasıyla birlikte Haruniye isminin tarihe gömüldüğü durum gayet net bir şekilde ifade edilmiş oluyor." …Düziçi 1983 yılında ilçe olmasından dolayı ismi değiştirilene kadar Haruniye olarak adlandırılmaktaydı" cümlesi her şeyi ortaya koymaktadır.

   Yöremizin değerli tarihçisi Cezmi YURTSEVER'in "Haruniyeli Kahramanların Kuvaymı Milliye Destanı" çalışmasındaki Haruniye'nin Kuva-yı Milliye mücadelesini görsellerle destekleyerek anlattığı değerli yazısı içerisinde bulunan; "Haruniye" ifadeleri önemlidir. Daha 1920'lerde bile Düziçi adının doğru dürüst bilinmediğini tüm bu kaynaklardan öğreniyoruz.(8)

İstanbul Aydın Üniversitesinin hazırladığı "Milli Mücadelenin 100.Yılı" isimli sempozyumda "Güney Cephesinden" bahsederken 142. sayfada nedense "Düziçi cephesi, Hacılar (Yeniköy) cephesi" değilde "Haruniye" cephesi diye bahsedilmektedir.(9)

 

"Haruniye Kaplıcaları" asırlardır bilinen bir kaplıca olup şehrin orijinal ismine sadık kalınarak hala halk tarafından "Haruniye Kaplıcaları "olarak bilinmektedir. Kaplıca yönünü gösteren levhalarda ve tanıtımlarda"Düziçi Kaplıcaları" değil, şükür ki aslına sadık kalınarak bozulmadan "Haruniye Kaplıcaları" ismini taşımaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kaplıcanın  bulunduğu alan 6 Ocak 2020 tarihinde 2716 sayılı "olur" ile "Haruniye Kaplıcaları Doğal Sit alanı" olarak ilan edilmiştir.

Gördüğünüz gibi güzel insanlar, "Haruniye" isminin derinliği gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Haruniyemiz tarihimize sapasağlam bir kök ile tutunmuşken, suni olarak sonradan ortaya çıkartılan ve tarihi hiçbir derinliği olmayan "Düziçi" ismi henüz belgelerde dahi hiç geçmemektedir. Bir sonraki yazımda araştırmalarımda ilk karşılaştığım bir belgede "Düziçi" isminin nasıl ortaya çıktığını sizlere anlatacağım inşallah. Aksini ispat eden  olursa da doğrular "doğru bilgilere" saygılı olduğumuzu belirtmek isterim.

Hepsi bu kadar mı? demeyin…devamı gelecek.

Değerli okuyucularımı muhabbetle selamlıyorum efendim.

 

Talip KAZGI

17 Şubat 2021 Çarşamba

OSMANİYE

 

KAYNAKLAR :

1-http://www.osmaniye.gov.tr/duzici (erişim: 16 Şubat 2021)

2- https://belleten.gov.tr/tam-metin/84/tur (erişim:  16 Şubat 2021)

3- https://www.arkeolojikhaber.com/haber-osmaniye-tarihi-eser-envanteri-690/

(erişim: 16 Şubat 2021)

4-http://www.osmaniye.gov.tr/duzici (erişim: 16 Şubat 2021)

5-https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/istiklal-harbi/ (erişim : 16 Şubat 2021)

6- https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankuayd/issue/44054/542484 (erişim : 16 Şubat 2021)

7- Çukurova Araştırmaları Dergisi - Cilt 2, Sayı 2, Kış 2016 s. 14-31

8-https://cezmyurtsevercom.blogspot.com/2013/05/haruniyeli-kahramanlarin-kuvayi-milliye.html (erişim:  16 Şubat 2021)

9- İstanbul Aydın Üniversitesi - Milli Mücadelenin 100. yılı -

www.aydin.edu.tr (PDF)

 

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (1)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eldedemokrasi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzzettin kanat
(27.06.2022 21:29 - #177)
Tebrikler güzel kardeşim. Gayet zahmetli ve teknik bilgiler yazmışsınız, emeklerinize sağlık.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eldedemokrasi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.